Ondersteuning

Adviezen en ondersteuning binnen de onderwijsleersituatie (basis- en voortgezet onderwijs)
Binnen onze onderzoeks- en behandeltrajecten kan ondersteuning van de leerkrachten/docenten gewenst zijn. Zodra de hulpvraag vanuit ouders een raakvlak kan hebben met de schoolvorderingen (zie Aanbod 'Leren') of het gedrag op school (zie Aanbod 'Gedrag') zullen we tevens informatie bij school opvragen. Leerkrachten/Docenten hebben hierbij de mogelijkheid om aan te geven waar zij in de schoolse situatie tegenaan lopen, zodat adviezen hierop kunnen worden afgestemd. Tevens kunnen wij adviseren bij of invulling geven aan door school ingezette zorgarrangementen (basisonderwijs).

Consultaties (basisonderwijs & voortgezet onderwijs)
Wij kunnen op aanvraag op locatie komen voor overleg over uw leerlingen. Bijvoorbeeld om risicoleerlingen te signaleren en adviezen te geven over een aanvullend zorgaanbod. In voorkomende gevallen vraagt het samenwerkingsverband ons om een leerarrangement in te vullen en uit te voeren.

Diagnostiek en screening (voortgezet onderwijs)
Wij hebben ervaring met het doen van individuele diagnostiek in grotere hoeveelheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld dyslexiescreening/-onderzoek en niveaubepalingen (IQ), onder andere bij anderstalige leerlingen. Daarnaast hebben wij ervaring met evaluatie van een leerlingpopulatie op mogelijkheden voor tweetalig onderwijs, om uitval na de start te beperken.